Kongre Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nin tüm teş- kilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak usul ve esasları belirle- mek ve bir araya toplamak amacıyla düzenlenmiştir.

Teşkilat İç Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve AK PARTİ Tüzüğü hükümleri uyarınca; Partiye üye olma şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, organlarda meydana gelebilecek boşalmalar ve boşalmaların tamamlanması, organlara işten el çektirilmesi, kademe ve yan kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri ile belediye ve il genel meclisleri Parti gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TBMM Grup İç Yönetmeliği

Adalet ve Kalkınma Partisine mensup Milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunu teşkil ederler. Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki her türlü parti faaliyeti ve çalışma- larında Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organı Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubudur. Grubun bu faaliyet ve çalışmalarında; Parti, Tüzük ve Prog- ramı, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı kararları ve bu iç yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesinde hareket edilir.Parti Grubunun ilk kuruluşunda ve her yasama dönemi başında, Grup İç Yönetmeliği ile Gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste TBMM Başkanlığına verilir. Sonradan meydana gelecek değişiklikler de en kısa zamanda TBMM Başkanlığına yazı ile bildirilir.

Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nde seçim iş ve işlemleriyle ilgili uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlan- mıştır

Yazışma Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta, iç ve dış yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Defterler Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta tutulması zorunlu ve ihtiyari defterler ile bunların tutulmasında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.