Kongre Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nin tüm teş- kilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak usul ve esasları belirle- mek ve bir araya toplamak amacıyla düzenlenmiştir.

Teşkilat İç Yönetmeliği

u Yönetmeliğin uygulanmasında; Parti: Adalet ve Kalkınma Partisini, Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İç Yönetmeliğini, MYK: Merkez Yürütme Kurulunu, MKYK: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, YSK: Yüksek Seçim Kurulunu, STK: Sivil Toplum Kuruluşunu, Teşkilat: Partinin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları, sandık yönetim kurulları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi Parti gruplarından ve Tüzükte kurulması öngörülen kadın ve gençlik kollarıyla yabancı ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerden oluşan bütünü, Teşkilat Kademesi: Partinin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurullarını, Ana Kademe Teşkilatı: Mülki ve idari taksimata göre kurulu ana teşkilat kademesini, Yan Kuruluş: Kadın ve Gençlik kollarından her birini, Yan Kuruluş Teşkilat Kademesi: Mülki ve idari taksimata göre kurulu yan kuruluş teşkilat kademesini, Sandık Yönetim Kurulu: Partinin sandık ölçeğinde çalışmalar yapmak üzere oluşturduğu kurulları, Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, e-teşkilat programı: Partinin üyeleri ile organ, kurul ve birimlerinde görev alanların ve Parti çalışmaları açısından gerekli bilgilerin işlendiği, Genel Merkezce uygulamaya konulmuş elektronik veri tabanını ifade eder. Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için Tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

TBMM Grup İç Yönetmeliği

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Milletvekili ise, Parti Grubunun da başkanıdır. Parti Genel Başkanı milletvekili değilse, Grup Genel Kurulu Partili milletvekilleri arasından, grup üye tamsayısının salt çoğunluğu ile bir Grup Başkanı seçer. Grup Başkanı dönem başında iki yıl için seçilir. İki yıl sonra seçilecek Grup Başkanının görev süresi dönem sonuna kadardır. (Değişik: 01.10.2008) Herhangi bir şekilde Grup başkanlığında bir boşalma olursa, yeni seçilen Grup Başkanı eskisinin görev süresini tamamlar. Grup Başkanı seçimi, en yaşlı üyenin başkanlığında ve en genç iki üyenin katipliğinde yapılır. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan iki aday arasında oylama yapılır. En çok oyu alan seçilmiş olur. Ayrıca her yasama döneminde beş Grup Başkanvekili seçilir. Grup Baş- kanvekilleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri ise dönem sonuna kadardır. İkinci devre seçimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğu döneme rastlaması halinde, yenisi seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder. Ancak, ara seçimle seçilenlerin görev süresi, yerine seçildikleri Grup Başkan Vekilinin kalan süresi kadardır. (Değişik: 01.10.2008). İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan beş aday seçilmiş olur. Başkanlık Divanında grubun en genç iki üyesi bulunur.

Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, milletvekili ve mahalli idareler genel, kısmî ve ara seçimlerinde, Genel Merkez yoklaması ile seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında önseçim veya teşkilat yoklaması yöntemiyle yapılacak aday tespitleri ile Tüzükte yazılı olanlar dışında teşkilat yoklaması seçmeni olabilecek Parti üyelerinin belirlenmesi, adaylık nitelikleri ve adaylık başvuruları ile adaylık- larla ilgili itirazlara dair usûl ve esasları kapsar.

Yazışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, b) Teşkilat: Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde ifade edilen, AK PARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Genel Merkez Teşkilatı: Tüzüğün 18.4. maddesinde belirtilen teşkilat kademesini, d) Genel Sekreterlik: AK PARTİ Genel Sekreterliğini e) İl teşkilatı, ilçe teşkilatı, belde teşkilatı: Tüzüğün 17. ve 18. maddelerinde belirtilen teşkilat kademelerini, f) Yan kuruluşlar: Tüzüğün 18.5. maddesinde belirtilen yan kuruluşları, g) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, h) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, ı) Dosya planı: Yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, i) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, j) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, k) Arşiv: AK PARTİ teşkilatında üretilen ya da dışarıdan intikal eden yazılı ve basılı matbua ile elektronik belge ve objenin süreli veya süresiz muhafaza işlemlerini, ifade eder.

Arşiv Yönetmeliği

Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, b) Teşkilat: Tüzüğün 16. maddesinde ifade edilen, AK PARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Kademe: Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen teşkilat organlarını, d) Birim: Teşkilat kademelerindeki birim başkanlıklarını, e) Genel Sekreterlik: AK PARTİ Genel Sekreterliğini, f) Arşiv Malzemesi: AK PARTİ Tüzüğünün 16. ve 17. maddelerinde belirtilen teşkilat birimlerinin ve kademelerinin işlem ve faaliyetleri sonucunda teşekkül eden, kesin sonuca bağlanmış, hukuki, idari, ilmi, edebi, tarihi, kültürel, biyografik, istatistik, demografik ve teknik açıdan,  herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan, her türlü  yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga,  fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, disk (CD) ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, g) Arşivlik Malzeme: (f) fıkrasında yazılı her türlü evrak ve malzemeden henüz arşiv malzemesi evsafını kazanmamış olması sebebiyle, muhafaza edilmek üzere yetkililerce ayrılanları, h) Birim Arşivi: Birimlerin faaliyetleri sonucu oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş ve aktif olarak günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin, birimde belirli bir süre saklandığı yeri, ı) Kademe Arşivi: Kademelerin faaliyetleri sonucu oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş ve aktif olarak günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzeme ile, kademe birimlerinin arşivlerindeki arşiv malzemesinin, birimlerin arşivlerinden alınarak ilgili teşkilat kademesinde saklandığı yeri,    i) Genel Merkez Arşivi: Genel Merkez faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, Genel Merkez birimlerinin arşivlerinde bulunan arşiv malzemesinin, birim arşivlerinden alınarak daha uzun süreli saklandığı yeri, ifade eder.

Defterler Yönetmeliği

Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Tüzüğünü, b)Teşkilat:Tüzüğün16.,17.ve18.maddelerindeifadeedilen,AKPARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Kademe: Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen teşkilat organlarını, d) Genel merkez: AK PARTİ Genel Merkezini, e) Grup: Türkiye Büyük Millet Meclisi AK PARTİ Grubunu, f) Grup Yönetim Kurulu: AK PARTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yöne- tim Kurulunu, g) Grup Disiplin Kurulu: AK PARTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Di- siplin Kurulunu, h) İl teşkilatı: AK PARTİ il teşkilatını, ı) İlçe teşkilatı: AK PARTİ ilçe teşkilatını, i) Belde teşkilatı: AK PARTİ belde teşkilatını, j) İl Genel Meclisi Grubu: AK PARTİ il genel meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, k) Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ büyükşehir belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, l) İl Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ il belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, m) İlçe Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ ilçe belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, n) Belde Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ belde belediye meclisi üyele- rinin teşkil ettiği grubu, o) Tutulması zorunlu defter: Siyasi Partiler Kanunu’nun 60. maddesi ve Tü- züğün 151. maddesinde belirtilen defterleri, ö) Tutulması zorunlu olmayan defter: Teşkilatta tutulan ve (o) bendi dışında kalan defterleri, p) Karar defteri: Teşkilatta tutulan, ilgili teşkilat kademesi ve yan kuruluş kararlarının tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı, yetkili merci tarafından onay- lanmış defteri, r) Gelen evrak kayıt defteri: Teşkilatta tutulan, gelen evrakın usulüne uygun olarak kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, s) Giden evrak kayıt defteri: Teşkilatta tutulan, gönderilen evrakın usulüne uygun olarak kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, ş) Evrak zimmet defteri: Gönderilen evrakın teslimi sırasında evrakın tarih ve sayısının, evrakı teslim edenin ve teslim alanın ad ve soyadı ile teslim tarihi- nin yazıldığı ve müştereken imzalanan defteri, t) Demirbaş eşya defteri: Teşkilatta tutulan, demirbaş eşyanın kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, u) Üye kayıt defteri: İlçe teşkilatında, her bir mahalle ve köy için ayrı ayrı tutulan, üyelerin kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, ü) Gelir ve gider defteri: Gelir ve giderlerin kaydedildiği, yetkili merci tara- fından onaylanmış defteri, v) Arşiv defteri: Arşive intikal eden evrak ve dökümanın kaydedildiği def- teri, ifade eder.